Praktisk information

Utställare är välkomna att anmäla sig i mässreceptionen fredagen den 17 augusti kl. 15.00 - 21.00.
Därefter tar någon ur vårt serviceteam hand om er för anvisning av er mässplats/monter.
Mässan är öppen både lördag och söndag den 18-19 augusti kl: 09.00-17.00
OBS! Det är viktigt att ni som mässutställare INTE har era bilar på mässområdet innan kl: 17.00 på söndagen!
P.g.a. att andra aktiviteter på Medevi Brunn inte ska "krocka"!

Allmänna bestämmelser för utställare på MEDEVIMÄSSAN 2018

1. Monterplatsen skall ha tagits i anspråk senast 12 timmar innan vederbörande evenemang öppnas, i annat fall äger Mässan disponera över monterutrymmet.

2. Möjlighet att iordningsställa montern finns mellan kl. 15-21 dagen före Mässans öppnande. Annan tid enligt särskild överenskommelse.

3. All elektrisk installation skall godkännas av Mässans installatör.

4. Endast sådana varor, reklambudskap och texter som enligt Mässans bedömande överensstämmer med det aktuella evenemangets inriktning och motsvarar skäliga kvalitets- och etiska krav får utställas. Politisk propaganda får ej bedrivas inom evenemangsområdet.

5. Röst och ljudförstärkare får ej förekomma. Skyltar, monteringsarrangemang och dylikt underkastas Mässans prövning och det åligger Utställaren att hålla disponerat utrymme i representativt tillstånd och på anvisning från Mässan på egen bekostnad förbättra densamma.

6. Utställaren förbinder sig att följa dessa Allmänna Bestämmelser för evenemang arrangerade av Mässan.

7. Mässarrangören förbehåller sig rätten att anvisa utställarna lämplig utställningsplats för att kunna bibehålla strukturen på Mässan.

8. Utställaren är skyldig att följa de anvisningar i jämkningar i plats som av skäliga omständigheter kan påkallas. Ev. klagomål på avtalad monterplats framföres innan inflyttning till utrymmet påbörjas.

9. Monterutrymmet får ej utan Mässans medgivande överlåtas till tredje part.

10. Det är icke tillåtet att inom Mässområdet utställa varor eller annat som enligt Mässans bedömning innebär säkerhetsrisk för liv och egendom. Utställda varor, produkter, reklambudskap och texter skall i sin utformning och beskaffenhet följa ev. statliga och/eller kommunala eller andra myndigheters och organisationers föreskrifter och regler. I förekommande fall skall maskiner och utrustning vara försedda med märkning eller åtföljas av annan handling till styrkande av vederbör- ligt godkännande. Sk. farligt gods, gaser, lättantändliga vätskor och öpppen eld får ej utan brandmyndigheternas och Mässans godkännande förvaras eller användas inom området

11. Utställare får genom skyltning inom evenemangsområdet icke hänvisa till utställning utanför området och icke heller utan Mässans tillstånd sprida reklam utanför den egna montern.

12. Utställda varor och produkter får under pågående evenemang avlägsnas endast med speciellt tillstånd av Mässan.

13. Mässan ansvarar icke för Utställarens varor och produkter oavsett om skada uppkommit genom fel eller försummelse av Mässan eller av personal, för vilken Mässan ansvarar. Utställaren bör därför teckna egna försäkringar.
Mässan friskriver sig vidare från allt ansvar från skador eller ålägganden till följd av att ev. bestämmelser ej följs eller att godkännande ej inhämtats. Utställaren ersätter Mässan för ev. kostnader förenade härmed.

14. Detaljförsäljning till allmänheten är tillåten men Mässledningen kan vid behov, som helt bedömmas av densamma, helt eller delvis stoppa försäljningen hos en utställare som ej efterrättar sid Mässledningens direktiv.

15. Varor och utrustning som kvarlämnats i montern efter utrymningsdatum kan Mässan låta bortforslas på Utställarens bekostnad eller ansvar.

16. Bryter utställaren mot detta avtal kan han med omedelbar verkan avstängas från medverkan i pågående och kommande evenemang.

Vill du vara med och påverka utvecklingen av Medevimässan?

Var med oss på resan, läs mer om hur du som företag kan verka för ett hållbart samhälle.

MEDEVIMÄSSAN

Mässan är en kunskaps och upplevelsemässa som täcker det mesta inom Hund, Jakt, Vapen/Tillbehör, Fritid/Motor, Skytte, Skogsbruk, Lantbruk och Marin/ Fiske. Utöver detta erbjuder mässan intressanta och spännande föredrag.

FRI ENTRÈ

Mässan hålls på natursköna Medevi Brunn, Nordens äldsta hälsobrunn, som ligger längs Rv50, mindre än 2 mil norr om Motala. Tack vare våra sponsorer kan vi erbjuda alla besökare fri entré under samtliga mässdagar.

© Medevi Mässan